Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập vào portal LBC Help lần đầu tiên
Sau khi một ticket được tạo trên hệ thống thì bạn sẽ nhận được một email chứa đường link dẫn đến ticket đó trên hệ thống helpdesk. Lần đầu tiên đăng nhập v...
Wed, 10 Nov, 2021 at 9:10 PM