I.      Giới thiệu:

        Tool Prism Resend Data dùng để đẩy lại môt số chứng từ có trên Prism nhưng không tồn tại dưới RIL/V9.


II.     Hướng dẫn

  • Chọn Run as administrator khi mở Prism Resend DataẢnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

 

  • Chọn chứng từ muốn đẩy lại xuống RIL (ví dụ document)

 

  • Chọn Filter phù hợp (ví dụ Doc Number), sau đó tùy vào filter để điền vào các thông tin cần thiết (Ví dụ Doc Number 100). Cuối cùng nhấn chọn Resend Data.