Với rest API thì json body sẽ có format như bên dưới 

ví dụ: [ {        

                "active": true,

                "firstname": "test" 

            } ]

Với common và backoffice thì sẽ format như bên dưới: 

ví dụ: 

"data":    

[ {        

"active": true,        

"firstname": "test"   

 } ]

}